Linh kiện điện tử mục của Lớp vật lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AM79761Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM79761YC-10Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM79761YC-14Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM79865Thông tinPHYSICAL DATA TRANSMITTER/PHYSICAL DATA RECEIVER
AM79C873KCWThông tinNetPHY 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer Single-Chip Transceiver with 100BASE-FX Support
TPIC1021Thông tinPhysical Interface
DP83840AThông tin10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer
TNETE2004Thông tinMDIO-MANAGED QuadPHY FOUR 10BASE-T PHYSICAL-LAYER INTERFACES
TNETE2004PACThông tinMDIO-MANAGED QuadPHY FOUR 10BASE-T PHYSICAL-LAYER INTERFACES
TNETE2004PBEThông tinMDIO-MANAGED QuadPHY FOUR 10BASE-T PHYSICAL-LAYER INTERFACES
DP83924Thông tinQuad Mb/s Ethernet Physical Layer 4TPHY
DP83924BVCEThông tinQuad Mb/s Ethernet Physical Layer 4TPHY
DP83815Thông tinIntegrated Ethernet Media Access Controller Physical Layer (MacPhyter)
DP83815DUJBThông tin10/100 Mb/s Integrated Ethernet Media Access Controller Physical Layer (MacPhyter)
DP83815DVNGThông tinIntegrated Ethernet Media Access Controller Physical Layer (MacPhyter)
DP83815VNGThông tinIntegrated Ethernet Media Access Controller Physical Layer (MacPhyter)
DP83256Thông tinPLAYERa Device (FDDI Physical Layer Controller)
DP83256VFThông tinPLAYERa Device (FDDI Physical Layer Controller)
DP83256VF-APThông tinPLAYERa Device (FDDI Physical Layer Controller)
DP83257VFThông tinPLAYERa Device (FDDI Physical Layer Controller)
ML6692Thông tin100BASE-TX Physical Layer with
ML6692CHThông tin100BASE-TX Physical Layer with
ML6692CQThông tin100BASE-TX Physical Layer with
MC33399Thông tinAutomotive Local Interconnect Network Physical Interface
MC33399DThông tinAutomotive Local Interconnect Network Physical Interface
ML2653CHThông tin10Base-T Physical Interface Chip
ML2653CQThông tin10Base-T Physical Interface Chip
KS8721BLThông tin3.3V 10/100 BASE-TX/FX PHYSICAL LAYER TRANSCEIVER
PM5384Thông tinSingle Channel OC-3c Physical Layer Device
PDI1394P11ABDThông tin3-port physical layer interface