Linh kiện điện tử mục của Mã thông báo-Ring

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MC68824Thông tinToken-Passing Controller(TBC)
ML6680Thông tinToken Ring Copper-to-Fiber Converter
ML6680CQThông tinToken Ring Copper-to-Fiber Converter
TI380C60AThông tinCMOS TOKEN-RING INTERFACE DEVICE
EPT7008AGThông tinToken Ring Transceiver Module
EPT7045GMThông tinToken Ring Transceiver Module
EPT7071SThông tinToken Ring Transformer Module
EPT7076Thông tinToken Ring Transceiver Module
EPT7088Thông tinToken Ring Interface Module
TI380C30APGFThông tinINTEGRATED TOKEN-RING COMMPROCESSOR PHYSICAL-LAYER INTERFACE
T-11282Thông tinToken Ring Transformers Packages
T-11212Thông tinToken Ring Transformers Packages
NT802-012Thông tinToken Ring Filter Module
NT802-022Thông tinToken Ring Filter Module
NT802-031Thông tinToken Ring Interface Module
NT802-032Thông tinToken Ring Interface Module
NT802-041Thông tinToken Ring Interface Module
NT802-042Thông tinToken Ring Interface Module
NT802-050Thông tinToken Ring Interface Module
PT21126Thông tinToken Ring Transformer PCMCIA package
PM-TR01Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR02Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR03Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR04Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR05Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR06Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR07Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR08Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR10Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS
PM-TR11Thông tinPACKAGE TOKEN RING ISOLATION TRANSFORMERS