Linh kiện điện tử mục của Mô-đun

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CM521613Thông tinSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABThông tinNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01Thông tinCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WThông tinPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WThông tinPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060Thông tinUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148AThông tinamplifier modules
BGY148BThông tinamplifier modules
MP02XX280Thông tinDual Diode Modules
MP03XX280Thông tinDual Diode Modules
MP03XX440Thông tinDual Diode Modules
MP02X130Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130Thông tinDual Diode Modules
MP03XXX130Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175Thông tinDual Diode Modules
MP03XXX175Thông tinPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BThông tinHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMThông tinRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1Thông tinRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2Thông tinRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1Thông tinRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2Thông tinRipple Attenuator Modules