Linh kiện điện tử mục của Mappers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SN74LS612Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
PM8316Thông tinHigh Density 84-Channel T1/E1/J1 Framer with Integrated VT/TU Mappers
SN74LS613Thông tin(SN74LS610 SN74LS613) Memory Mappers
SN54LS610Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
SN54LS611Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
SN54LS612Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
SN54LS613Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
SN74LS610Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
SN74LS611Thông tinSN54LS610, SN54LS612, SN74LS610 THRU 74LS613 MEMORY MAPPERS
TEMUX-84Thông tinHigh Density 84-Channel T1/E1/J1 Framer with Integrated VT/TU Mappers
PM8316TEMUX-84Thông tinHigh Density 84-Channel T1/E1/J1 Framer with Integrated VT/TU Mappers
CYPOSIC2GVC-KThông tinFramers and Mappers
CYL2T0201-AIPThông tinFramers and Mappers