Linh kiện điện tử mục của Soạn thảo Hiến pháp

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PEB3456Thông tinChannelized Termination with Framer, Multiplexer, Framers Channel HDLC/PPP controller
PEB3456EThông tinChannelized Termination with Framer, Multiplexer, Framers Channel HDLC/PPP controller
CX28398-22Thông tinQuad/x16/Octal?T1/E1/J1 Framers
CX28398-23Thông tinQuad/x16/Octal?T1/E1/J1 Framers
CX28398-24Thông tinQuad/x16/Octal?T1/E1/J1 Framers
DS3142Thông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS3144Thông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS31412Thông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
DS3146Thông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
DS3148Thông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
DS3143NThông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
PM8310Thông tinTEMUX High Density T1/E1 Framer, VT/TU Mapper with Integrated SONET/SDH Framers
PM8311Thông tinTEMUX High Density T1/E1 Framer, VT/TU Mapper with Integrated SONET/SDH Framers
CX28395-19Thông tinQuad/x16/Octal-T1/E1/J1 Framers
DS3141Thông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS31412NThông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
DS3141NThông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS3143Thông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS3146NThông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
DS3144NThông tinSingle/Dual/Triple/Quad DS3/E3 Framers
DS3148NThông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
CX28394Thông tin(CX28395 CX28398) Quad/x16/Octal?T1/E1/J1 Framers
CX28394-22Thông tinQuad/x16/Octal-T1/E1/J1 Framers
CX28395Thông tinQuad/x16/Octal-T1/E1/J1 Framers
CX28395-18Thông tinQuad/x16/Octal-T1/E1/J1 Framers
CX28398Thông tinQuad/x16/Octal-T1/E1/J1 Framers
CYPOSIC2GVC-KThông tinFramers and Mappers
CYL2T0201-AIPThông tinFramers and Mappers
DS3146|DS3148|DS31412Thông tin6-/8-/12-Channel DS3/E3 Framers
LXT380/4Thông tinLXT380/4 - LXT380/4 Octal T1/E1 LIUs Interfacing with the Transwitch Octal Framers