Linh kiện điện tử mục của Tín hiệu chuyển đổi

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Thông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6412Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GDK500Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GDK600Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GDK720Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GDKA500Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GNZ500Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GNZ600Thông tinSignal Processor
TMS320C6412GNZ720Thông tinSignal Processor
TMS320C6414Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
BAT54CFILMThông tinSMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
PN2907A-APThông tinSMALL SIGNAL TRANSISTOR
BSS145Thông tinSIPMOS Small-Signal Transistor channel Enhancement mode)
BSS149Thông tinSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
CXD2131QThông tinVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
MAX1452AAEThông tinLow-Cost Precision Sensor Signal Conditioner
M52045FPThông tinVIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR
MN6626Thông tinSignal Processing Players
MN66271Thông tinSignal Processing Players
MN662710Thông tinSignal Processing Players
MN662710RAThông tinSignal Processing Players