Linh kiện điện tử mục của Tốc độ Modem cao

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Thông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPThông tinAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Thông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIThông tinHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic