Linh kiện điện tử mục của Thấp tốc độ Modem

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
UCC27321Thông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Thông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PThông tinSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Thông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Thông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Thông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PThông tinDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
HM6264AThông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-10Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-12Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-15Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10LThông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12LThông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15Thông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15LThông tin8192-word 8-bit High Speed CMOS Static