Linh kiện điện tử mục của Thời gian Khe cắm Interchange

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM6542-01Thông tinREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Thông tinREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Thông tinREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170Thông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGThông tinMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
HN27C256FPThông tin32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-25TThông tin32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-30TThông tin32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
M48T86Thông tinREAL TIME CLOCK
M48T86MHThông tinREAL TIME CLOCK
M48T86PCThông tinREAL TIME CLOCK
M48T86PC1Thông tinREAL TIME CLOCK
M48T86SHThông tinREAL TIME CLOCK
BQ3287Thông tinReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-Thông tinReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IThông tinReal-Time Clock Module
BQ3287EThông tinReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-Thông tinReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-Thông tinReal-Time Clock Module
BQ3287MT-Thông tinReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IThông tinReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2Thông tinReal-Time Clock Module
DS1305Thông tinSerial Alarm Real Time Clock