Linh kiện điện tử mục của Thu phát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232EThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEThông tin15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTThông tin16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPThông tin16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPThông tin16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Thông tinFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAThông tinFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Thông tinFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Thông tinFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications