Linh kiện điện tử mục của Truy cập Bố trí dữ liệu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS1250Thông tin20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1250UThông tin20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
TLP206AThông tinMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP2630Thông tinDegital Logic Isolation Tele.Communication Analog Data Equipment Control Microprocessor System Interface
TLP2631Thông tinISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
MC68008Thông tin16-Bit Microprocessor With 8-Bit Data
AM79865Thông tinPHYSICAL DATA TRANSMITTER/PHYSICAL DATA RECEIVER
74AC11151Thông tin1-OF-8 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
AD522Thông tinHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522ADThông tinHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BThông tinHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BDThông tinHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
MT8840Thông tinISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1Thông tinISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEThông tinISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASThông tinISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8950Thông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
1601Thông tinDual Quad Data-bus Isolators
HD74LV157AThông tinQuad. 2-to-1 line Data Selectors Multiplexers(Noninverted Outputs)
HD74HC151Thông tinof-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC152Thông tin1-of-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC153Thông tinDual 4-to-1-line Data Selectors/Multiplexers
MC74HC151Thông tin8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151DThông tin8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151NThông tin8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153DThông tinDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153NThông tinDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC157Thông tinQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers
MC74HC157AThông tinQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers