Linh kiện điện tử mục của Bất Thời gian Đồng hồ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM6542-01Thời gian mạchREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Thời gian mạchREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Thời gian mạchREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170Thời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGThời gian mạchMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
M48T86Thời gian mạchREAL TIME CLOCK
M48T86MHThời gian mạchREAL TIME CLOCK
M48T86PCThời gian mạchREAL TIME CLOCK
M48T86PC1Thời gian mạchREAL TIME CLOCK
M48T86SHThời gian mạchREAL TIME CLOCK
BQ3287Thời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-Thời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IThời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287EThời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-Thời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-Thời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287MT-Thời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IThời gian mạchReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2Thời gian mạchReal-Time Clock Module
DS1305Thời gian mạchSerial Alarm Real Time Clock
DS1305EThời gian mạchSerial Alarm Real Time Clock
DS1305ENThời gian mạchSerial Alarm Real Time Clock
DS1305NThời gian mạchSerial Alarm Real Time Clock