Linh kiện điện tử mục của Bộ cộng hưởng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DST520Thời gian mạchType Tuning Fork Crystal Resonators
BP11DCRK680Thời gian mạch(BP11DCRKxxx) Ceramic Resonators
EFOS3584B5Thời gian mạcheramic Resonators, Chip Type (Built-In Capacitors Type)
PBRC15.00GR50Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00LR50Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00L50Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00HR50Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR50Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70X0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00GR70Z0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
RKOV206Thời gian mạchHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
PBRC15.00MR70X0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Y0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
PBRC15.00MR70Z0ABThời gian mạchBand Ceramic Chip Resonators
ACTZTB-YThời gian mạchSurface Mount Resonators
ACTZTTCCThời gian mạchResonators
ACTZTTCRThời gian mạchResonators
ACTZTTCSThời gian mạchResonators
ACTZTTCWThời gian mạchResonators
RKTV206Thời gian mạchHIGH-TEMPERATURE SENSING QUARTZ CRYSTAL RESONATORS
EFOB2505B0Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B3Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505B5Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E0Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E3Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOB2505E5Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B0Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B3Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose
EFOT1695B5Thời gian mạchChip Ceramic Resonators General Purpose