Linh kiện điện tử mục của Kiểm soát điện áp, nhiệt độ Bồi thường

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OPA2686Thời gian mạchDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UThời gian mạchDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
MAX680Thời gian mạchVoltage Converters
MAX680CDThời gian mạchVoltage Converters
MAX680CPAThời gian mạchVoltage Converters
MAX680CSAThời gian mạchVoltage Converters
MAX680EPAThời gian mạchVoltage Converters
MAX680ESAThời gian mạchVoltage Converters
MAX680-MAX681Thời gian mạchVoltage Converters
MAX680MJAThời gian mạchVoltage Converters
MMBT5551LT1Thời gian mạchHigh Voltage Transistors(NPN Silicon)
TS831Thời gian mạchMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-3IThời gian mạchMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-4IThời gian mạchMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-5IThời gian mạchMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
LD1085D2M33Thời gian mạchDROP FIXED ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
MAX6198AThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198AESAThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BESAThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198CThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198CESAThời gian mạchPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
BD46295GThời gian mạchVOLTAGE DETECTOR
M62732Thời gian mạchVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732MLThời gian mạchVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732SLThời gian mạchVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
SPX2732TThời gian mạchHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3Thời gian mạchHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0Thời gian mạchHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732UThời gian mạchHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response