Linh kiện điện tử mục của Lập trình đồng hồ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CD40117Thời gian mạchPROGRAMMABLE DUAL 4-BIT TERMINATOR
CD40117BThời gian mạchPROGRAMMABLE DUAL 4-BIT TERMINATOR
TBP28L22JThời gian mạchSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NThời gian mạchSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
NBC12439Thời gian mạchProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAThời gian mạchProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2Thời gian mạchProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNThời gian mạchProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2Thời gian mạchProgrammable Synthesized Clock Generator
MAX7000Thời gian mạchProgrammable Logic Device Family
MAX7000AThời gian mạchProgrammable Logic Device
MAX7000AEThời gian mạchProgrammable Logic Device
MAX7000SThời gian mạchProgrammable Logic Device Family
TLP121Thời gian mạchOFFICE MACHINE PROGRAMMABLE CONTROLLERS
TLP206AThời gian mạchMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP280Thời gian mạchProgrammable Controllers AC/DC.Input Module Card Modem (PCMCIA)
TLP281Thời gian mạchPROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE CARD MODEM(PCMCIA)
TLP283Thời gian mạchPROGRAMMABLE CONTROLLERS adapters PDAs/ on-board power supplies interface boards
TLP283-4Thời gian mạchPROGRAMMABLE CONTROLLERS adapters PDAs/ on-board power supplies interface boards
TLP331Thời gian mạchOffice Machine Household Equipment Programmable Controllers DC−Input Module Telecommunication
TLP332Thời gian mạchOffice Machine Household Equipment Programmable Controllers DC−Input Module Telecommunication
TLP3520Thời gian mạchTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3520AThời gian mạchTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP504AThời gian mạchprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP504A-2Thời gian mạchprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521Thời gian mạchprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-1Thời gian mạchprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-4Thời gian mạchprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP523Thời gian mạchprogrammable controllers dc-output module solid state relay
TLP523-2Thời gian mạchprogrammable controllers dc-output module solid state relay