Linh kiện điện tử mục của Nhiệt độ bù điện áp kiểm soát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM75Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Thời gian mạchDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75DM-33R2Thời gian mạch2-Wire Serial Temperature Sensor Monitor
LM75DM-50R2Thời gian mạch2-Wire Serial Temperature Sensor Monitor
HM6264BIThời gian mạchSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-10TThời gian mạchSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-12TThời gian mạchSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-10Thời gian mạchSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-12Thời gian mạchSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
R1LP0408CSB-5SIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-7LIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-5SIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSP-7LIThời gian mạchWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
MAX1020Thời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1020BETXThời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021Thời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021BETXThời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022Thời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022BETXThời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023Thời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023BETXThời gian mạch10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports