Linh kiện điện tử mục của SAW lọc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KF155Thời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF155SThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF402BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF477Thời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477SThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477VThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478Thời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478SThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF478VThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF450BThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BSThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BVThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
ML6426CS-4Thời gian mạchHigh Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs
KFM220MThời gian mạchSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE)
CXA3010Thời gian mạchRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs
CXA3010QThời gian mạchRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs