Linh kiện điện tử mục của Thạch anh dao động

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
NJU6361AThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6361ACThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6361AEThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362AThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362ACThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362AEThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
U2391BThời gian mạchQuartz Controlled Pulse Generator
CXT6176Thời gian mạchPULLABLE QUARTZ CRYSTALS
CXT6176UThời gian mạchPULLABLE QUARTZ CRYSTALS
NJU6393Thời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6393CThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6393CTThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
L7404Thời gian mạchMiniature Quartz Halogen Lamps
L7404AThời gian mạchMiniature Quartz Halogen Lamps
SM5004Thời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004A1HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004A3HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004A5HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004A7HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004B1HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
SM5004B3HThời gian mạchQuartz Crystal Oscillator
TC9242FThời gian mạchQUARTZ MOTOR CONTROL
TC9242PThời gian mạchQUARTZ MOTOR CONTROL
HC-49U-SThời gian mạchMiniature Quartz Crystal Unit Microprocessor Model HC-49/U-S
SM5617Thời gian mạchQuartz Crystal Oscillationg Module
L6402Thời gian mạchMiniature Quartz Halogen Lamps
NJU6318Thời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319Thời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319AThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319ACThời gian mạchQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR