Linh kiện điện tử mục của Thời Gian

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ST72P621J2B1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ST72P621J2T1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ST72P621J4B1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ST72P621J4T1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ST72P621K4B1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ST72P621L4M1Thời gian mạchSPEED 8-BIT WITH ENDPOINTS, FLASH MEMORY, 10-BIT TIMERS,
ICM7216AThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216ALJLThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216BThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216BLPLThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216DThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216DLPLThời gian mạch8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
NE555PThời gian mạchPRECISION TIMERS
ST725216Thời gian mạch8-BIT WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT FIVE TIMERS, INTERFACE
NE556NThời gian mạchDUAL PRECISION TIMERS
MAX6369-MAX6374Thời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6370KA-TThời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6371Thời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6371KA-TThời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6372KA-TThời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6373Thời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6373KA-TThời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
MAX6374KA-TThời gian mạchPin-Selectable Watchdog Timers
SA555DThời gian mạchPRECISION TIMERS
SA555FKThời gian mạchPRECISION TIMERS
SA555JGThời gian mạchPRECISION TIMERS
SA555NThời gian mạchGENERAL PURPOSE SINGLE BIPOLAR TIMERS
SA555PThời gian mạchPRECISION TIMERS
ST72T311Thời gian mạch8-BIT WITH OTP/EPROM, BYTES TIMERS
ST72T311J2Thời gian mạch8-BIT WITH OTP/EPROM, BYTES TIMERS