Linh kiện điện tử mục của Tinh thể dao động

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ACM1601CThời gian mạchSPECIFICATIONS LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ACM1601HThời gian mạchSPECIFICATIONS LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ACM1604CThời gian mạchSPECIFICATIONS LIQUID CRYSTAL DISPLAY
ACM1604DThời gian mạchSPECIFICATIONS LIQUID CRYSTAL DISPLAY
MM145453Thời gian mạchLiquid Crystal Display Driver
MM145453VThời gian mạchLiquid Crystal Display Driver
ICS843001Thời gian mạchFEMTO CLOCKS CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
ICS843001AGThời gian mạchFEMTO CLOCKS CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
ICS843001AGTThời gian mạchFEMTO CLOCKS CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
ICS843004Thời gian mạchFEMTOCLOCKS LVCMOS/CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
ICS843004AGThời gian mạchFEMTOCLOCKS LVCMOS/CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
ICS843004AGTThời gian mạchFEMTOCLOCKS LVCMOS/CRYSTAL-TO- 3.3V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER
ICS843031Thời gian mạchFEMTOCLOCKS CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
ICS843031AGThời gian mạchFEMTOCLOCKS CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
ICS843031AGTThời gian mạchFEMTOCLOCKS CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
SM5023Thời gian mạchMiniature-package Crystal Oscillator Module
SM5023BNDHThời gian mạchMiniature-package Crystal Oscillator Module
SM5023BNEHThời gian mạchMiniature-package Crystal Oscillator Module
SM5023CNDHThời gian mạchMiniature-package Crystal Oscillator Module
XC2151A55Thời gian mạchWITH CRYSTAL OSCILLATORS
HD44780Thời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UA00FSThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UA00TFThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UA02FSThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UA02TFThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UBXXFSThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD44780UBXXTFThời gian mạchMatrix Liquid Crystal Display Controller/Driver
HD66130Thời gian mạch320-channel Low-voltage Segment Driver Dot-Matrix Liquid Crystal Display
HD66130TThời gian mạch320-channel Low-voltage Segment Driver Dot-Matrix Liquid Crystal Display