Linh kiện điện tử mục của 8 bit

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
S3C9234Vi điều khiển8-Bit CMOS Microcontroller
S3P9234Vi điều khiển8-Bit CMOS Microcontroller
SAK-C167CS-LMVi điều khiển16-Bit Single-Chip Microcontroller
MSM65344AVi điều khiển8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65352Vi điều khiển8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65352BVi điều khiển8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65353AVi điều khiển8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65354Vi điều khiển8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65355Vi điều khiển8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65511Vi điều khiểnOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65512Vi điều khiểnOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65513Vi điều khiểnOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524Vi điều khiểnOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524AVi điều khiển8-Bit Microcontroller with Converter
MSM65P524Vi điều khiểnOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65X227Vi điều khiển8-Bit Microcontroller (with 4K-Byte EEPROM)
MSC1200Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBRVi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBTVi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBRVi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBTVi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y2Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y3Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y4Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y5Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y2Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y3Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y4Vi điều khiểnPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory