Linh kiện điện tử mục của CISC

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M38504E3-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38502M1-XXSSVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38502M1H-XXSSVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38043F8FPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38043F8HPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38043F8KPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38043F8SPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
R5F61543Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family/H8SX/1500 Series
R5F61544Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family/H8SX/1500 Series
M38507E1-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38500ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38501ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38502ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38503ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38504ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38505ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38506ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38507ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38508ECH-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38509M3-XXSSVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
M38502EE-XXFPVi điều khiển8-BIT CISC SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER FAMILY 38000 SERIES
R5F61582Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1500 Series
R5F61622Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61632Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61632LVi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61634Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61634LVi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61638Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61638LVi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series
R5F61642Vi điều khiểnRenesas 32-Bit CISC Microcomputer H8SX Family H8SX/1600 Series