Linh kiện điện tử mục của Nhúng bộ xử lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AM28F010AVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120ECVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120ECBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120EEVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120EEBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120EIVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120EIBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FCVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FCBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FEVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FEBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FIVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120FIBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JCVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JCBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JEVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JEBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JIVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120JIBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PCVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PCBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PEVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PEBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PIVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-120PIBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-150ECVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-150ECBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-150EEVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-150EEBVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms
AM28F010A-150EIVi điều khiểnMegabit 8-Bit) CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory with Embedded Algorithms