Linh kiện điện tử mục của RISC

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
R4430PCF10MCMVi điều khiểnMIPS R4400 RISC Microprocessor Multichip Module
IDT71216Vi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
MB91101Vi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91101AVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91101APFVVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91106Vi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91106PFVVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91107Vi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91107PFVVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91108Vi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
MB91108PFVVi điều khiển32-bit RISC Microcontroller
W90210FVi điều khiểnPA-RISC EMBEDDED CONTROLLER
TMS470R1A128Vi điều khiển16/32-Bit RISC Flash Microcontrollers
HD6417020SX20IVi điều khiểnSuperH RISC engine
IDT79R4700Vi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100DPVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700100GHVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133DPVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700133GHVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150DPVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700150GHVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175DPVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700175GHVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor
IDT79R4700200DPVi điều khiển64-Bit RISC Microprocessor