Linh kiện điện tử mục của 1-Wire

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AT93C46ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PC-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PC-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PC-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PIASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PI-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PI-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PI-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SCASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SC-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SC-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SC-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SIASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SI-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SI-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10SI-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TCASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TC-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TC-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TC-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TIASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TI-1.8ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TI-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10TI-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46AASSP3-Wire Serial EEPROM
AT93C46A-10PCASSP3-Wire Serial EEPROM
AT93C46A-10PC-2.5ASSP3-Wire Serial EEPROM
AT93C46A-10PC-2.7ASSP3-Wire Serial EEPROM
AT93C46A-10PIASSP3-Wire Serial EEPROM