Linh kiện điện tử mục của Power Amplifiers cao

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Lò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPLò vi sóng RFAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Lò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPLò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPILò vi sóng RFHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic