Linh kiện điện tử mục của Logic MOS

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8LogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJILogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJLogicHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
SI4835DYLogicP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
CD74HCT165LogicHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165ELogicHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register