Linh kiện điện tử mục của Mã hóa

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD721LogicNTSC/PAL Encoders
AD721JPLogicNTSC/PAL Encoders
74LS148Logic10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
HD74LS148Logic8-line-to-3-line Octal Priority Encoders
SN74LS148Logic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148DLogic10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148NLogic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
TMC22091LogicDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091KHCLogicDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091R0CLogicDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191KHCLogicDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191R0CLogicDigital Video Encoders/Layering Engine
TIM9908Logic8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS WITH 3-STATE OUTPUTS
HT6187LogicSeries Encoders
HT6221LogicMulti-Purpose Encoders
HT6222LogicMulti-Purpose Encoders
SNJ54148JLogic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147Logic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147NLogic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148Logic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148NLogic10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SAA7184LogicDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7184WPLogicDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BLogicDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BWPLogicDigital Video Encoders DENC2-M6
HMP8156ALogicNTSC/PAL Encoders
HMP8156ACNLogicNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL1LogicNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL2LogicNTSC/PAL Encoders
SN74HC148Logic8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS