Linh kiện điện tử mục của Mở rộng Gates

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MC14506LogicDual 2-Wide, 2-Input Expandable AND-OR-INVERT Gate
MC14506UBCLLogicDual 2-Wide, 2-Input Expandable AND-OR-INVERT Gate
MC14506UBCPLogicDual 2-Wide, 2-Input Expandable AND-OR-INVERT Gate
MC14506UBDLogicDual 2-Wide, 2-Input Expandable AND-OR-INVERT Gate
TQ8033LogicGbit/sec 64x33 Expandable Crosspoint Switch
CD4086LogicCMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE
CD4086BLogicCMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE
MM74C911Logic4-Digit Expandable Segment Display Controller
MM74C991NLogic4-Digit Expandable Segment Display Controller
SN7450LogicDUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATES GATE EXPANDABLE
SN7450NLogicDUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATES GATE EXPANDABLE
PCA9518LogicExpandable 5-channel
PCA9518DLogicExpandable 5-channel
PCA9518PWLogicExpandable 5-channel
HCF4086BLogicEXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
HCF4086BEYLogicEXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
HCF4086BM1LogicEXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
HCF4086M013TRLogicEXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR INVERTER GATE
HD14506BLogicDual 2-wide 2-input Expandable AND-OR-INVERT Gate
CD4048BLogicCMOS MULTIFUNCTION EXPANDABLE 8-INPUT GATE
CD4048BMSLogicCMOS Multifunction Expandable Input Gate
HCC4048BLogicMULTIFUNCTION EmULTIFUNCTION EXPANDABLE 8-INPUT GATE
HCC4048BFLogicMULTIFUNCTION EmULTIFUNCTION EXPANDABLE 8-INPUT GATE
SN7453LogicEXPANDABLE WIDE ORINVERT GATES
HCF4048LogicMULTIFUNCTION EXPANDABLE 8-INPUT GATE
HCCHCF4048BLogicMULTIFUNCTION EXPANDABLE 8-INPUT GATE
SN74S482Logic4-BIT-SLICE EXPANDABLE CONTROL ELEMENTS
CD4086BELogicCMOS EXPANDABLE 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE
CD4086BMSLogicCMOS Expandable 4-Wide 2-Input AND-OR-INVERT Gate
SN5453LogicEXPANDABLE 4-WIDEAND-OR-INVERT GATES