Linh kiện điện tử mục của Cao hiện tại

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Quản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPQuản lý năng lượngAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Quản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIQuản lý năng lượngHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic